img11c

Rescue Action LX (October 2020)

I am tired of counting our rescue actions. So I will just write that in a few nights we took out of grief and suffering 217 hens.

There are places we visit more that once. We remember how girls look shortly after they are stocked in these halls. They are calm, they let us pet them and hold them in our arms, people in safe homes are often amazed how beautiful they are. The time goes by, some are dying, some are surviving and those who are still alive are loosing their minds, strenght and will to live. To every tiny impuls they react insanely, they are frightened by light, sound, they scream a lot and flap their wings and people in their safe homes pity them and tell us that it’s so terrible what people did to them. We sometimes go to rescue them just a couple of days before human hands snatch them out of their suffering just to load them into transport to be slaughtered. In their last days those animals are letargic, surrendered and some of them will not survive this even in their new home. I already know this when I take them in my arms.

Click on the photo and come to the photogallery.

Read the rest of this entry »

Záchranná akce LX (říjen 2020)

Už mě nebaví počítat akce. Tak jen napíšu, že jsme během několika nocí vzali ze smutku a trápení  celkem 217 slepic.

Na některá místa chodíme víckrát. Víme, jak holky vypadají krátce poté, kdy se ocitnou v halách. Jsou klidné, nechají se pohladit, podrbat v peří, bereme je do rukou a lidi v domovech se diví, jak jsou krásné. Pak běží čas, některé umírají, některé přežívají a ty, které přežívají, ztrácí rozum, sílu a chuť k životu. Na každý podnět reagují šílenstvím, děsí se světla, zvuku, křičí, mlátí křídly a lidi v domovech říkají, že jsou chudinky a že je to strašné, co jim lidi dělají.  Občas nám záchrana vyjde i na pár dní předtím, než holky vytrhnou lidské ruce z jejich trápení jen, aby je naložily do transportu a odvezli k pozabíjení. To už bývají letargické, odevzdané a některé nepřežijí ani v novém domově nebo třeba jen pár dní. U některých to vím, už když je beru do náruče.

Po kliknutí na fotografii vstoupíte do galerie.

Read the rest of this entry »

Rescue Action LIX & In Memory of Mike Hill (June 2020)

We lie in a cornfield and wait for the sunset. It is raining. We are wet and muddy. In front of us these is a fence, behind the fence there are several buildings, white and silent. Tens of thousands of birds are in these buildings, most people perceive them only as cackling machines for the production of eggs.

As if birds could not be desperate, feel hope or desire. As if they couldn’t enjoy caress and closeness and happiness. As if only a human being had a meaning and everything else was just for humans need and consumption.

Click on the photo and come to the photogallery.

Read the rest of this entry »

Záchranná akce LIX & In Memory Mike Hill (červen 2020)

Ležíme na poli ve vzrostlém obilí. Čekáme na setmění. Prší. Jsme zmoklí a zablácení.  Před námi plot, za plotem několik hal, bílých a mlčenlivých. V těch halách desetitisíce ptáčat, které většina lidí vnímá jenom jako kdákající stroje na výrobu vajec.

Jakoby si ptáci neuměli zoufat, doufat ani toužit. Jakoby si neuměli užívat pohlazení a blízkost a štěstí. Jakoby jenom to lidské bylo o něčem a všechno ostatní jen k lidské potřebě a spotřebě.

Po kliknutí na fotografii vstoupíte do galerie.


Read the rest of this entry »

Zpráva z domova (Anonym - květen 2020)

Další zpráva z domova. Z jedné rodiny, která je teď, jak to říct, šťastnější o dvě slepičí holky. Děkujeme všem, kdo nám pomáhají.

Zpráva z domova (Anonym)

Probírám se fotkami a články a je mi smutno i veselo. Podle toho, co čtu nebo vidím… podle toho, jestli jsou zvířátka tam, kde žijí a umírají jen proto, aby přinášela zisk a vydělávala peníze nebo jsou zachráněna a přináší užitek úplně jiný, neměřitelný, nepočitatelný.. prostě tím, že jsou, že je můžeš pozorovat, jak objevují volnost, svobodu, poznávají jak svítí a hřeje sluníčko, jak voní a chutná čerstvá tráva, šťavnaté lístky, květy pampelišek a sedmikrásek.. jak se dá prohrábnout hlína, voňavé seno… Jsou zvídavé, inteligentní, krásné, začínají být šťastné, vesele se procházejí, popoběhnou, poposkočí a vykouzlí úsměv na tvé tváři. Byla jsem se teď podívat na holky, popřát jim dobrou noc a ony mi odpověděly ze spánku spokojeným klidným zavrkáním.
Read the rest of this entry »

Rozhovor pro Institut Úzkosti

Už řadu let se věnuješ otevřeným záchranám. Můžeš vysvětlit, o co se jedná?

Chodím do objektů, kde jsou legálně mrzačené a likvidované životy zvířat a ilegálně je z nich odnáším do lepších časů a bezpečnějších domovů. Slepice, kachny, prasata, králíky, jehňata, lišky. Dělám to s odkrytou identitou, protože odmítám, že bych dělal něco špatného. Místo „Otevřené záchrany” jsem teď začal používat termín „Záchranná akce”. Základní důvody jsou dva. Chci více zdůraznit záchrany a máme kombinovaný tým. Tvář ukazuji já, Lukáš Krása a Petra Musilová, ostatní jsou pod maskou.

Read the rest of this entry »

Rescue Action LVII (May 2020)

Crushed and beaten lives. Dot. Dust, stink and feathers. Dot. Arrive, leave. Dot. Take someone with us, leave someone behind. Dot. Cry and bang my head on the steering wheel. Dot. To be happy for every animal we have stolen from the underworld. Dot. Don‘t stop breathing. Dot. Return. Dot.

Click on the photo and come to the photogallery.

Read the rest of this entry »

Záchranná akce LVIII (květen 2020)

Nevím, co psát. Je to pořád stejný příběh a v něm pořád stejná bída.

Rozmačkané a ubité životy. Tečka.  Prach, smrad a peří. Tečka. Přijít, odejít. Tečka. Někoho vzít, někoho nechat. Tečka. Brečet a mlátit hlavou o volant. Tečka. Být šťastný za každé zvíře, které jsme ukradli z podsvětí. Tečka. Nepřestat dýchat. Tečka. Vrátit se. Tečka.

Po kliknutí na fotografii vstoupíte do galerie.

Read the rest of this entry »

Rescue Action LVII (March 2020)

There are two rescue actions in this report. We took 7 hens in the first action and 17 hens in the second action to safety. These 24 birds live with kind people and are no longer just a commodity.

The egg industry is creative and adaptable to recieve the best profits. Well, what are other animals, plants, rocks, water, air and actually the whole world for, right? A life that doesn’t turn into profit is not worth living, is it? That is the meaning of everything as far as one can reach, right?

Click on the photo and come to the photogallery.

Read the rest of this entry »

Záchranná akce LVII (březen 2020)

V této zprávě jsou dvě záchranné akce. V první jsme odnesli do bezpečí 7 a v druhé 17 slepic. Celkem tedy 24 ptáků, kteří teď žijí u laskavých lidí a nejsou už jen komoditou.

Vaječný průmysl je kreativní, a celkem i přizpůsobivý, pokud jde o to, dostat ze slepic maximální zisky. Inu, k čemu by jinak zvířata, rostliny, kamení, voda, vzduch, vlastně celý svět byl, že? Život, který se nepromění v prachy snad ani nestojí za žití, že? V tom je smysl všeho, kam až člověk dosáhne, že?

Po kliknutí na fotografii vstoupíte do galerie.

Read the rest of this entry »

Zpráva z domova (Anonym)

Před pár dny nám přišla smutná zpráva z jednoho domova.

…………..

Jmenovala se Ellenka. Dostala jméno, protože byla nejdrobnější z hejna, měla nejsvětlejší peří a držela se stranou slepic i lidí. Ostatní jsou si natolik podobné, že jim říkáme prostě holky.

Read the rest of this entry »

Rescue action LVI & Support Joseph Dibee (February 2020)

This report contains two rescue actions. We took away 9 turkeys from people who made business of stealing, mutilating and destroying their lives. On the way to their new home I saw a young doe followed by another. I stopped the car, turned the engine off and watched them run across the field to the forest. I let tears and despair wet and wrinkle my eyes.

Click on the photo and come to the photogallery.

Read the rest of this entry »

Záchranná akce LVI & Support Joseph Dibee (únor 2020)

V této zprávě jsou dvě záchranné akce. Odnesli jsme devět krůt od lidí, kteří si udělali byznys z toho, že kradou, mrzačí a likvidují životy ostatních zvířat.

Cestou z prvního domova mi přes cestu přeběhla mladá srna a za ní ještě druhá. Zastavil jsem, vypnul motor a díval se za nimi, jak běží přes pole k lesu. Nechal jsem slzy a zoufalství, ať mi zvlhčí a pomačkají oči.

Po kliknutí na fotografii vstoupíte do galerie.

Read the rest of this entry »

Rescue action LV & In memory of Bill „Avalon“ Rodgers

I stop the car in the forest on the side of the road. Several people get out with the necessary equipment and get lost among the trees. Me and Petra are going to park the car. Later we meet with others near the object. When the patrols are on their spots we go to the large metal door. The silence and stink is everywhere.

Click on the photo and come to the photogallery.

Read the rest of this entry »

Záchranná akce LV & In memory Bill “Avalon” Rodgers (leden 2020)

Zastavuji v lese na kraji cesty. Několik lidí vystupuje s nezbytným vybavením a ztrácí se mezi stromy. Já a Petra jedeme zaparkovat. S ostatními se později potkáváme u objektu. Hlídky jsou na svých místech. Jdeme k velkým plechovým vratům. Všude je ticho a smrad.

Po kliknutí na fotografii vstoupíte do galerie.

Read the rest of this entry »

Venku je mokro, chladno a pomalu se stmívá.

Venku je mokro, chladno a pomalu se stmívá. Sedím u počítače, míchám kafe, pivo, slivovici a procházím se mezi svými přízraky. Fotky z investigací, které už mají circa 20 let a postupně ty bližší a bližší dnešnímu dni. Chlast, slzy, přízraky a muzika ze šedesátých, sedmdesátých let (Sealed With A Kiss, Eve Of Destruction, Happy Together, Be my baby, I will follow him, House of the Rising Sun, Lollipop, I got you babe, You can’t hurry love, You Don’t Own Me etc).


Read the rest of this entry »